Spot Viborg

Steder

Places

Plätze

Steder

Places

Plätze

  Kirker

  Churches

  Kirchen

  Hemmelige Steder

  Secret Sights

  Geheime Orte

  Monumenter

  Monuments

  Monumente

  Ruter

  Routes

  Strecken

  • Kirke oversigt
   Kirker
   Churches
   Kirchen
   Viborg Domkirke er kun én blandt mange kirker og kirkelige seværdigheder i Viborg. På Kirkeruten bliver du guidet til 10 seværdige steder. Bl.a. Sortebrødre Kirke, Domprovstegården og Sct. Mogens Kirke. Gåruten tager ca. 45 min.
   Viborg Cathedral is just one among many churches and ecclesiastical sights in Viborg. On the church route you will be guided to 10 places worth seeing. Among other things: Sortebrødre Church, Domprovstegården and Sct. Mogens' Church. The walking route takes approx. 45 min.
   Der Viborger Dom ist nur eine von vielen Kirchen und kirchlichen Sehenswürdigkeiten in Viborg. Auf der Kirkeruten werden Sie zu 10 sehenswerten Orten geführt. Unter anderem. Kirche Sortebrødre, Domprovstegården und Sct. Mogens Kirche. Die Wanderstrecke dauert ca. 45min
  • Monumenter oversigt
   Monumenter
   Monuments
   Monumente
   Viborg har mange oplevelser for kunst- og kulturinteresserede. På kunstruten bliver du guidet til 9 seværdigheder, der bl.a. spænder fra Mindetavlen for Fugle-Mortensen, Bjørn Nørgaards monument for Hans Tausen og Domkirkeporten. Gåruten tager ca. 35 min.
   Viborg has many experiences for those interested in art and culture. On the monuments route you will be guided to 9 sights that ranges from the Memorial plaque for Fugle-Mortensen, Bjørn Nørgaards monument for Hans Tausen and the Cathedral Gate. The walking route takes approx. 35 minutes.
   Viborg hat viele Erfahrungen für Kunst- und Kulturinteressierte. Auf der Kunstroute werden Sie führten zu 9 Sehenswürdigkeiten, darunter reicht von der Gedenktafel für Fugle-Mortensen, Bjørn Nørgaards Denkmal für Hans Tausen und das Domtor. Die Wanderstrecke dauert ca. 35 Minuten
  • Hemmelige steder oversigt
   Hemmelige Steder
   Secret Sights
   Geheime Orte
   Har du lyst til at dykke ned i de mange hemmelige fortællinger fra Viborg, er denne rute noget for dig. Vi guider dig til 10 af de bedste hemmelige historier. Du kan bl.a. høre om Sukkenes Bro, Værtshuset Paradiset og historien om ‘Billen er dum’. Gåruten tager ca. 40 min.
   If you want to delve into the many secret stories from Viborg, this is the route for you. We guide you to 10 of the best secret stories. You can e.g. hear about Sukkenes Bridge, the ale house 'Paradiset' and the story of 'The beetle is stupid'. The walking route takes approx. 40 min.
   Wenn Sie in die vielen geheimen Geschichten von Viborg eintauchen möchten, ist dies das Richtige route etwas für dich. Wir führen Sie zu 10 der besten Geheimgeschichten. Sie können z. von Sukkenes hören Brücke, Värtshuset Paradiset und die Geschichte „Der Käfer ist dumm“. Die Wanderstrecke dauert ca. 40min.

  Om Spot Viborg

  Har du problemer med at se kort på din iPhone?

  Redigeret 10. juli 2023

  Hvis du oplever, at kortene ikke vises i vores app, kan problemet sandsynligvis løses ved at opdatere din iOS-version. Vi har bemærket flere tilfælde, hvor dette har været løsningen. For at opdatere iOS skal du følge disse trin:

  1. Åbn indstillinger på din iPhone.
  2. Gå til "Generelt" og vælg "Softwareopdatering".
  3. Hvis der er en opdatering tilgængelig, skal du trykke på "Hent og installer".
  4. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre opdateringen.

  Vi anbefaler at opdatere din iOS-version for at sikre, at vores app fungerer optimalt og viser alle kort korrekt.

  Hvis du har fulgt disse trin og stadig oplever problemer, er du velkommen til at kontakte vores supportteam for yderligere assistance.

  Om Spot Viborg

  Med Spot Viborg er byens rige kulturarv gjort tilgængelig, så alle har nem adgang til byens spændende kulturarv, uanset om du er med barnevogn, kørestol eller rollator. Find de mest tilgængelige ruter, oplev den rige historie og lyt til fortællingerne om den fantastiske middelalderby. Med Spot Viborg finder du lokationer og informationer på alle kirker, monumenter og også de ‘hemmelige’ seværdigheder.

  App’en er tilgængelig på dansk, engelsk og tysk og bruger GPS. Løbende brug af GPS i baggrunden kan mindske levetiden på batteriet i din telefon.

  Oplever du problemer med app'en kan du kontakte gisgruppen@viborg.dk.

  Tilgængelighedserklæring

  About Spot Viborg

  Are you not seeing any maps on iPhone?

  Edited July 10th 2023

  If you experience that the maps are not displayed in our app, the problem can likely be resolved by updating your iOS version. We have noticed several cases where this has been the solution. To update iOS, please follow these steps:

  1. Open Settings on your iPhone.
  2. Go to "General" and select "Software Update".
  3. If an update is available, tap on "Download and Install".
  4. Follow the on-screen instructions to complete the update.

  We recommend updating your iOS version to ensure that our app functions optimally and displays all maps correctly.

  If you have followed these steps and still experience issues, please feel free to contact our support team for further assistance.

  About Spot Viborg

  With Spot Viborg, the city's rich cultural heritage is made accessible, so that everyone has easy access to the city's exciting cultural heritage, regardless of whether you are with a pram, wheelchair or walker. Find the most accessible routes, experience the rich history and listen to the tales of the fantastic medieval city. With Spot Viborg you will find locations and information on all churches, monuments and also the 'secret' sights.

  The app is available in Danish, English and German and uses GPS. Continuous use of GPS in the background can reduce the life of your phone's battery.

  If you experience problems with the app, you can contact gisgruppen@viborg.dk.

  Availability statement (danish)

  Über Spot Viborg

  Sie sehen keine Karten auf dem iPhone?

  Bearbeitet am 10. Juli 2023

  Wenn Sie feststellen, dass die Karten in unserer App nicht angezeigt werden, kann das Problem wahrscheinlich durch ein Update Ihrer iOS-Version behoben werden. Wir haben mehrere Fälle bemerkt, in denen dies die Lösung war. Befolgen Sie diese Schritte, um iOS zu aktualisieren:

  1. Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem iPhone.
  2. Gehen Sie zu "Allgemein" und wählen Sie "Softwareupdate".
  3. Wenn ein Update verfügbar ist, tippen Sie auf "Herunterladen und installieren".
  4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Update abzuschließen.

  Wir empfehlen, Ihre iOS-Version zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass unsere App optimal funktioniert und alle Karten korrekt angezeigt werden.

  Wenn Sie diese Schritte befolgt haben und immer noch Probleme haben, können Sie sich gerne an unser Support-Team wenden, um weitere Unterstützung zu erhalten.

  Über Spot Viborg

  Mit Spot Viborg wird das reiche kulturelle Erbe der Stadt zugänglich gemacht, sodass jeder einen einfachen Zugang zum divnenden kulturellen Erbe der Stadt hat, unabhängig davon, ob Sie mit einem Kinderwagen, Rollstuhl oder Rollator unterwegs sind. Finden Sie die am besten zugänglichen Routen, erleben Sie die reiche Geschichte und lauschen Sie den Geschichten der fantastischen mittelalterlichen Stadt. Mit Spot Viborg finden Sie Standorte und Informationen zu allen Kirchen, Denkmälern und auch den "geheimen" Sehenswürdigkeiten.

  Die App ist auf Dänisch, Englisch und Deutsch verfügbar und verwendet GPS. Die kontinuierliche Verwendung von GPS im Hintergrund kann die Lebensdauer des Akkus Ihres Telefons verringern.

  Wenn Sie Probleme mit der App haben, können Sie sich an gisgruppen@viborg.dk wenden.

  Verfügbarkeitserklärung (dänisch)

  Her kan du smide noget andet ind.